1. nedeľa po Narodení Pána – Nedeľa Svätej rodiny, Ježiša Márie a Jozefa - 30.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: spomienka sv. Silvestra, pápeža

Ut:  prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky, Nový rok

St: spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkev

Št: spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš

Pia: prvý piatok v mesiaci

Ne: slávnosť Zjavenia Pána – Traja Králi

 

Poznámky : Dnes, na sviatok Sv. rodiny Vám dám zvláštne požehnanie rodín. Na Silvestra po sv. omši bude ďakovná pobožnosť s cirkevnými štatistikami našej farnosti. Na Nový rok bude na úvod sv. omší vzývanie Ducha Svätého o Jeho pomoc do Nového roku. K prvému piatku spovedám denne pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00. Chorých po domoch spovedám vo štvrtok od 8.30, v dome dôchodcov vo štvrtok o 11.00. V sobotu o 7.15 sa modlíme fatimský ruženec. O týždeň v nedeľu poobede od 13.00 budem chodiť posviacať domy, ako je to zaužívané pri oslave Troch kráľov. Kto má záujem, nech sa prihlási v zákristii.

 

Oznamy sv. omší  31.12.2018 - 6.1.2019

Po: o 17.00  na úmysel

Ut: o 8.00  o Božie požehnanie a pomoc

o 10.30  o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

St:  o  18.00    + rodičia František a Františka Letavskí, syn, nevesta a ob. st. rod.

Št:  o  18.00    + rodičia Libert a Mária Reisenaueroví a ob. rod

Pia:  o 18.00   + Ľudmila Ščepková a ob. rod.

So:   o   8.00    za spásu + a o Božie požehnanie pre živých členov ružencového bratstva

Ne :   o 8.00    + rodičia a ob. st. rodičov

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boh je láska, preto je láska silnejšia než smrť.“

4. adventná nedeľa – 23.12.2018

Liturgické spomienky:

Po: Štedrý deň

Ut: slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

St: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Št:  sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Pia: sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

Ne: sviatok Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

 

Poznámky : Zbierka na kúrenie vyniesla 623 eur. Pán Boh zaplať. V pondelok o 9.00 požehnám v kostole koledníkov. V pondelok pri poobednej sv. omši požehnám betlehemčeky. Polnočná sv. omša bude o 22.00. V utorok slávime slávnosť Narodenie Pána – Vianoce. Po sv. omšiach je tradičná, vianočná farská ofera. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. Vo štvrtok na sviatok sv. Jána ráno po sv. omši požehnám víno.

 

Oznamy sv. omší  24.12. - 30.12.2018

Po: o 15.30 za duchovné povolania v našej farnosti

o 22.00  na úmysel

Ut: o 8.00    o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

o 10.30   o zdravie a Božiu pomoc

St:  o  8.00    + Vdp. Štefan Polák, kňaz

o 10.30     na úmysel

Št:  o  7.00    +  Vincent a Anna Kotesoví, ob. rod. a + z rodiny

Pia:  o 18.00   + Milan Chmelík, rodičia a súrodenci

So:   o   7.00      na úmysel

Ne :   o 8.00        + Jozef a Františka Kaňkoví, ob. st. rod. a + z rodiny

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Poznať Boha je niečo iné, než poznať niečo o Bohu.“

2. adventná nedeľa – 9.12.2018

Liturgické spomienky:

St: spomienka Panny Márie Guadalupskej

Št: spomienka sv.  Lucie, panny a mučenice

Pia: spomienka sv.  Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Poznámky : Zbierka na charitu bola 295 eur. Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu je farská zbierka na kúrenie v kostole. Za vaše príspevky Pán Boh zaplať. O týždeň v nedeľu po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi prvákov a druhákov, ktorých deti chodia na náboženstvo. Birmovanci poučenie nemajú. Najbližšie bude až v januári. V piatok po večernej sv. omši zapisujem úmysly sv. omší na prvý polrok 2019.

 

Oznamy sv. omší  10.12. - 16.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     + Felix a Anna Ambroví a ob. rod

St:  o  18.00    + Jozef Fuksa

o 18.45     + Miroslav Sušila

Št:  o  6.30    na úmysel

Pia:  o 18.00   + c.s. Mária Fuksová, súrodenci a rodičia

So:   o   7.00     o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Ne :   o 8.00      + Štefan Hajdúch, súrodenci a ob. rod.

o 10.30      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Najväčší zázrak je, že Boh sa stal človekom.“

3. adventná nedeľa – 16.12.2018

Poznámky : Dnes je zbierka na kúrenie – srdečné Pán Boh zaplať.  Dnes po druhej sv. omši sa chcem stretnúť s rodičmi detí 1. a 2. ročníka, ktoré chodia na NBV. V utorok od 8.30 budem spovedať chorých po domoch, ktorí neboli k prvému piatku. Prosím, zahláste ich v zákristii. V stredu od 16.00 hod. spovedám v kostole tých, ktorí pri sv. omši večer chcú prijať pomazanie chorých. ! Podmienka prijatia pomazania chorých je byť po sv. spovedi. ! O týždeň v nedeľu od 14.30 – 17.00 bude vo farnosti predvianočná sv. spoveď. Prosím, pozvite aj svojich príbuzných.

 

 

Oznamy sv. omší  17.12. - 23.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30     na môj úmysel

St:  o  18.00    + manžel Werner, ob. rod. a st. rod.

Št:  o  6.30    na môj úmysel

Pia:  o 18.00   + Ernest Baláž a Albína Balážová

So:   o   7.00   + Anton a Anna Šteffekoví a syn Peter

Ne :   o 8.00        na poďakovanie

!!! o 16.00       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

Myšlienka na týždeň: ,,Boha možno vidieť očami svojho srdca.“

1. adventná nedeľa – 2.12.2018

Liturgické spomienky:

Ut: spomienka sv.  Barbory, panny a mučenice

Št: spomienka sv. Mikuláša, biskupa

Pia: spomienka sv.  Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi a tiež prvý piatok v mesiaci

So:  prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

Poznámky : Dnes je zbierka na charitu, za vaše príspevky Pán Boh zaplať. Dnes po sv. omšiach požehnávam adventné vence. V piatok je sv. omša z prikázaného sviatku – zo soboty. V piatok je poučenie pre birmovancov. Sv. spoveď k prvému piatku: streda od 8.30 chorých po domoch, streda o 11.00 dom dôchodcov. V kostole spovedám pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 17.00 – 18.00. Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v utorok a v stredu o 6.30. V ďalších týždňoch v utorok, vo štvrtok  a v sobotu.

 

Oznamy sv. omší  3.12. - 9.12.2018

Po: ------------

Ut: o 6.30      + Tomáš Brezovský, rodičia a súrodenci

St:  o  6.30    + Štefan a Františka Ambroví a st. rod.

Št:  o  18.00    za + dobrodincov

Pia:  o 18.00   + rodina Kožuchová a Pálková a ob. rod.

So:   o   8.00      o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

Ne :   o 8.00     + Pavol a Anastázia Fuksoví, st. rod. a súrodenci

o 10.30       o Božie požehnanie a zdravie pre Vás, mojich farníkov

 

 

Myšlienka na týždeň: ,,Kto ďakuje má viac než ten, kto prosí.“